VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
PHOTOTOURS.CZ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné smluvní podmínky Phototours.cz  jsou platné pro fotografické workshopy a fotografické kurzy, jejichž pořadatelem je Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka, Česká republika, tel. +420725279947, e-mail: daniel.rericha@seznam.cz nebo phototours@seznam.cz, IČ: 88698441, podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku nebo Tomáš Morkes, Svat. Čecha 1, 41501 Teplice, Česká republika, tel. +420608308005, e-mail: morkestomas@seznam.cz nebo phototours@seznam.cz,  IČ: 75573041, podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku).

2. Phototours.cz jako pořadatel prodává fotografické workshopy a fotografické kurzy na základě Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz v písemné formě, která obsahuje všechny stanovené náležitosti pro písemné potvrzení fotografického workshopu a fotografického kurzu.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky Phototours.cz (dále jen „VSPP“) jsou nedílnou součástí  Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávky na fotografický kurz uzavřené mezi zákazníkem a Phototours.cz (Daniel Řeřicha IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041).

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel - Phototours.cz, tedy Daniel Řeřicha, Vinohrady 508/11, 41741 Krupka, Česká republika, IČ: 88698441, tel. +420725279947, podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku nebo Tomáš Morkes, Svat. Čecha 1, 41501 Teplice, Česká republika, IČ: 75573041, tel. +420608308005, podnikatel je zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen „Phototours.cz“) a 
b) zákazník - účastník fotografické workshopu nebo zákazník - účastník fotografického kurzu, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto VSPP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) fotografických workshopů (dále jen „workshop“),
b) fotografických kurzů (dále jen „kurz“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY

1. V případě workshopu nebo kurzu vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Phototours.cz uzavřením Závazné objednávky na fotografický workshop (dále jen „Závazná objednávka na workshop“) nebo Závazné objednávky na fotografický kurz (dále jen „Závazná objednávka na kurz“).
Uzavření Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz probíhá tak, že zákazník pravdivě vyplní on-line registrační formulář na webových stránkách Phototours.cz. Odesláním registračního formuláře se nezávazně přihlásí na zvolený workshop nebo kurz. Nejpozději do 3 dnů Phototours.cz zašle zákazníkovi na e-mail uvedený v registračním formuláři potvrzující e-mail s podrobnými informacemi k vybranému workshopu či kurzu včetně Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz s předpisem pro platbu. Pokud zákazník s podmínkami workshopu nebo kurzu souhlasí, tak teprve poté provede úhradu platby dle předpisu a Závazná objednávka na workshop nebo Závazná objednávka na kurz závaznou se stává závaznou.

2. Ubytování, které může být zmíněno v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz pořádaný Phototours.cz, není součástí  poskytovaných služeb ze strany Phototours.cz a zákazník si ubytování zajišťuje sám, bez účasti Phototours.cz.

3. Délka workshopu nebo kurzu je uvedena v  Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz. Začátek a konec workshopu nebo kurzu je stanoven datem a hodinou uvedenou  v  Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zákazník je povinen uhradit cenu workshopu nebo kurzu před jeho zahájením a to v termínech, které jsou stanoveny v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz. Za zaplacení ceny workshopu nebo kurzu se považuje den připsání platby na účet Phototours.cz (tedy konkrétně na bankovní účet Daniel Řeřicha IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041).

2. Výše zálohy, výše doplatku a časový rozvrh plateb je stanoven vždy Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak (písemně).

3. Phototours.cz, tedy konkrétně tedy konkrétně Daniel Řeřicha IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041 nejsou plátci DPH.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

1. K základním právům zákazníka patří zejména:

a) právo na řádné poskytnutí sjednané a zaplacené služby,
b) právo vyžadovat od Phototours.cz  informace o všech skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají sjednané a zaplacené služby,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednané služby,
d) právo na ochranu osobních dat, které jsou obsahem Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech, které jsou Phototours.cz známy, pokud nejsou uvedeny již v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz nebo na webových stránkách www.phototours.cz, zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz.
f) právo postoupit Závaznou objednávku na workshop nebo Závaznou objednávku na kurz na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na workshopu nebo kurzu, a písemně Phototoursu.cz oznámit, že se místo něho workshopu nebo kurzu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Phototours.cz součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služby, především pravdivě a úplně uvádět Phototours.cz požadované údaje v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let hodlá uzavřít  Závaznou objednávku  na workshop nebo Závaznou objednávku na kurz,
d) převzít od Phototours.cz doklady potřebné pro čerpání služby a dostavit se ve stanoveném čase na místo konání workshopu nebo kurzu,
e) u zahraničních workshopů nebo kurzů mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí, kde workshop nebo fotografický kurz probíhá (včetně tranzitních zemí),
f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy a mít příslušná lékařská potvrzení.
g) řídit se pokyny organizátorů workshopu nebo kurzu, dodržovat stanovený program workshopu nebo kurzu, dodržovat předpisy platné v zemi, kde workshop nebo kurz probíhá, vč. předpisů případných dopravců a ubytovatelů (od kterých popřípadě zákazník individuálně čerpá jejich služby),
h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků Phototours.cz  a uhradit případnou škodu, kterou způsobil,
i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků Phototours.cz .

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA PHOTOTOURS.CZ

1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují odpovídající povinnosti a práva Phototours.cz.

2. Phototours.cz  je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se sjednané služby, tedy workshopu nebo kurzu, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Phototours.cz známy.

3. Phototours.cz není cestovní kanceláří ani cestovní agenturou.

4. Phototours.cz poskytuje zákazníkovi pouze jednu službu a to vedení při fotografování během celého workshopu nebo kurzu. Další případné související služby, jako může být doprava, ubytování, strava nebo pojištění si zajišťuje v plném rozsahu zákazník samostatně (individuálně). Tyto další případné služby nejsou součástí workshopu nebo kurzu a nejsou proto ani součástí ceny workshopu nebo kurzu.

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÉ SLUŽBY

1. Zrušení dohodnuté služby ze strany Phototours.cz.
Phototours.cz je oprávněn zrušit workshop nebo fotografický kurz.
a) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků (v tomto případě 4 osob, pokud není v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz stanoveno jinak), jehož dosažením bylo podmíněno konání workshopu nebo kurzu v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, je Phototours.cz oprávněn workshop nebo kurz zrušit. Phototours.cz je v tomto případě povinen oznámit zákazníkovi zrušení workshopu nebo kurzu písemně (zpravidla na emailovou adresu uvedenou v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz, ve výjimečném případě též formou SMS zprávy na telefonní číslo uvedené v Závazné objednávce na workshop nebo Závazné objednávce na kurz) a to ve lhůtě nejpozději 24 hodin před termínem zahájení workshopu nebo kurzu.
b) Jestliže Phototours.cz workshop nebo kurz zruší z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat, aby mu Phototours.cz na základě nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz poskytl jiný workshop nebo kurz odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, může-li Phototours.cz  takový workshop nebo kurz nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, je Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 21-ti dnů) vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, aniž by byl zákazník povinen platit Phototours.cz odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, platby uskutečněné na základě původní  Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz se považují za platby podle nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz. Je-li cena nového workshopu nebo fotografického kurzu nižší než již uskutečněné platby, je Phototours.cz  povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 21-ti dnů) vrátit. Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada.

2. Zrušení dohodnuté služby ze strany zákazníka.
Zákazník je oprávněn odstoupit od účasti na workshopu nebo kurzu před jeho zahájením.
a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz dle ustanovení článku VII odst. 1, písm. b),
c) z důvodů porušení povinností Phototours.cz, vyplývajících ze Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
Písemné oznámení o odstoupení od Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz, zákazník doručí Phototours.cz. V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu a dále pak název a termín workshopu nebo kurzu.

Článek VIII –STORNO POPLATKY

1. Storno poplatky v případě zrušení účasti na workshopu nebo kurzu ze strany Phototours.cz:
a) Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) vrátí zákazníkovi 100% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
b) Zákazníkovi v tomto případě nepřísluší žádná další finanční ani jiná kompenzace či náhrada (např. za dopravu, ubytování, pojištění apod.).

2. Storno poplatky v případě zrušení účasti na workshopu nebo kurzu ze strany zákazníka:
a) Zrušení účasti na workshopu nebo kurzu 90 a více dnů před zahájením workshopu nebo kurzu, vrátí Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041), na zákazníkem stanovený účet, 100% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho Phototours.cz do té doby (tedy do data zrušení workshopu nebo kurzu) obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
b) Zrušení účasti na workshopu nebo fotografickém kurzu 31 až 89 dnů před zahájením workshopu nebo kurzu, vrátí Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041), na zákazníkem stanovený účet, 50% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho Phototours.cz do té doby (tedy do data zrušení workshopu nebo kurzu) obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.
c) Zrušení účasti na workshopu nebo fotografickém kurzu 30 dnů a méně před zahájením workshopu nebo kurzu, nebo nenastoupí-li zákazník na workshop nebo kurz bez předchozího odstoupení od smlouvy či nemůže-li pokračovat ve workshopu nebo kurzu, vrátí Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) na zákazníkem stanovený účet 0% zákazníkem uhrazených finančních prostředků, které od něho Phototours.cz obdržel na úhradu ceny workshopu nebo kurzu podle zrušené Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz.

Článek IX – REKLAMACE

1. V případě vady poskytnuté služby v podobě workshopu nebo kurzu, který byl sjednán Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz s Phototours.cz, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamovat lze vady služby poskytované pořadatelem, tedy vedení při fotografování během celého workshopu nebo kurzu. Další případné související služby, jako doprava, ubytování, strava nebo pojištění nejsou součástí workshopu nebo kurzu, zákazník si je zajišťuje sám a případnou reklamaci vady takové služby řeší s jejím poskytovatelem, nikoli s pořadatelem workshopu nebo kurzu.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady poskytnuté služby v podobě workshopu nebo kurzu, který byl sjednán Závaznou objednávkou na workshop nebo Závaznou objednávkou na kurz s Phototours.cz (reklamace), musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně.

3. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě poskytované služby přímo u organizátora Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041), aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Phototours.cz je povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.

4. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace.

5. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Phototours.cz (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo z části nevyužije objednanou, zaplacenou a Phototours.cz  zabezpečenou službu, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny workshopu nebo kurzu.

Článek X – POJIŠTĚNÍ

1. Součástí workshopu nebo kurzu Phototours.cz není pojištění zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

2. Součástí workshopu nebo kurzu Phototours.cz není ani žádné další pojištění (např. úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti,…).

3. Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) od začátku až do konce workshopu nebo kurzu (včetně cesty na workshop nebo kurz a cesty zpět z workshopu nebo kurzu), nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené chováním zákazníka, za případná zranění či smrt zákazníka a za protiprávní jednání zákazníka. Zákazníkovi ani nikomu dalšímu, v případě takové události /zranění, smrt, škoda, protiprávní jednání/ nepřísluší žádná kompenzace, odškodnění či náhrada škody ze strany Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041).

4. Zákazník je srozuměn s tím, že nesjednáním příslušného pojištění či připojištění přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s jeho jednáním a chováním během workshopu nebo kurzu.

5. Zákazník je srozuměn s náročností workshopu nebo fotografického kurzu (viz. příloha č.1 Závazné objednávky na workshop nebo příloha č.1 Závazné objednávky na kurz či v popisu workshopu nebo kurzu na webových stránkách www.phototours.cz), který může probíhat i v těžkém terénu, za zhoršených (až extrémních) povětrnostních podmínek (déšť, mráz, sníh, námraza, vichřice,…)  a za svou bezpečnost si po celou dobu workshopu nebo kurzu ručí v plném rozsahu sám (bez ohledu jakou činnost v průběhu workshopu nebo kurzu bude vykonávat a na jakém místě).

Článek XI - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. Máte-li ke smlouvě, uzavřené na základě Závazné objednávky na fotografický workshop nebo Závazné objednávce na fotografický kurz, jejímu plnění či činnosti pořadatele Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) nějakou stížnost, kontaktujte prosím pořadatele Phototurs.cz na elektronické adrese phototours@seznam.cz  nebo telefonicky na číslu +420725279947 (Daniel Řeřicha) nebo na číslu +420608308005 (Tomáš Morkes).

2. Pořadatel Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi pořadatelem Phototurs.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/…dr/.

4. Pořadatel Phototours.cz (tedy konkrétně Daniel Řeřicha, IČ: 88698441 nebo Tomáš Morkes, IČ: 75573041) uvádí, že není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

OVĚŘOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ RECENZÍ (NÁZORŮ)

Na webových stránkách www.phototours.cz můžete na různých místech najít ověřené recenze/názory (dále jen recenze) od zákazníků workshopů a kurzů Phototours.cz.
Recenze za Phototours.cz ověřuje Daniel Řeřicha a Tomáš Morkes osobně nebo pomocí on-line komunikačních nástrojů, zejména e-mailem.
Recenze mohou psát jen zákazníci, kteří se zúčastnili některého workshopu nebo kurzu Phototours.cz. 
Ověření recenze zákazníka workshopu nebo kurzu provádí Phototours.cz (Daniel Řeřicha a Tomáš Morkes) spárováním e-mailu ze Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz a e-mailu z obdržené recenze.
Recenze dále ověřuje Phototours.cz tak, že je s jednotlivými zákazníky v přímém kontaktu pomocí on-line komunikačních nástrojů, zejména e-mailem.
Recenze, které o Phototours.cz najdete na platformách třetích stran neověřujeme.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podpisem Závazné objednávky na workshop nebo Závazné objednávky na kurz také zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito VSPP, že těmto VSPP plném rozsahu porozuměl, že k VSPP nemá žádných námitek a že mu nejsou známa žádná omezení ať zdravotní či jiná, která by mu bránila se sjednaného workshopu nebo kurzu zúčastnit popřípadě, která by vyžadovala v průběhu workshopu nebo kurzu zvláštní péči či na které by měl Phototours.cz upozornit a případně zvážit či prodiskutovat účast na vybraném workshopu nebo kurzu vzhledem k jeho případné náročnosti.

2. Zákazník je povinen dodržovat celní předpisy jednotlivých navštívených zemí (zvláště množství převážených potravin a alkoholu). Za jejich nedodržení nenese Phototours.cz odpovědnost.

3. Tyto VSPP nabývají účinnosti dnem 06. 01. 2023 a nahrazují předchozí VSPP. Těmito VSPP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

V Teplicích dne 6. ledna 2023
 
Phototours.cz
Daniel Řeřicha a Tomáš Morkes